Hier presenteren we alles wat je moet weten over het berekenen van de waarde van een bedrijf dat interessant is vanuit het perspectief van een ondernemer. Wij bouwen de website voortdurend uit. Hoe ziet het huidige marktklimaat eruit? Waar zijn online bedrijfswaarde calculators goed voor? Welke waarderingsmethode is de juiste voor mijn onderneming? Welke fouten moet ik vermijden? Dit alles en nog veel meer vindt u hieronder.

Wat je absoluut moet weten

De juiste mentaliteit

Een bedrijfswaardering is geen exacte wetenschap, maar vertelt eerder een verhaal.

De waarde van een onderneming berekenen is geen exacte wetenschap en is ook geen objectieve aangelegenheid. Er wordt inderdaad gewerkt met schijnbaar objectieve cijfers, “harde feiten” en berekeningen op basis van wetenschappelijke modellen. Dit zijn echter slechts veronderstellingen over een onzekere toekomst. Met de afzonderlijke waarderingsmethoden beschikt u over de nodige instrumenten om uw uitgangspunten en meningen op een consistente manier om te zetten in cijfers. Dit wordt echter steeds beïnvloed door de persoon die de waardering opstelt.

De bedrijfswaardering weerspiegelt dus ook wat men van het bedrijf vindt.

De meeste mensen die betrokken zijn bij de bedrijfswaardering hebben vaak allang bedacht wat een bedrijf volgens hen waard is. Deze vooringenomen mening vindt vervolgens zijn weg naar de uiteindelijke waardebepaling. Het heeft namelijk een impact op de keuze van de waarderingsmethode, de verwachte groei of de selectie van de referentiebedrijven. De bedrijfswaardering weerspiegelt dus wat men van het bedrijf vindt. Wees u dan ook bewust van uw eigen partijdigheid en stel uzelf altijd de vraag: Wie heeft deze waardering opgesteld of betaald en welke vooringenomenheid en motieven spelen daarbij een rol?

Complexer is niet altijd beter

Pas op voor fictieve nauwkeurigheid bij het berekenen van de bedrijfswaarde! Hoe ingewikkelder een beoordelingsmodel, hoe meer manieren de auteur bewust of onbewust zal vinden om zijn vooringenomenheid tot uitdrukking te brengen. Wie de bedrijfswaardering niet op een eenvoudige manier aan iemand kunt uitleggen, heeft ze meestal zelf niet begrepen.

Denk in termen van waardebereik en scenario’s

Gebruik indien mogelijk ten minste twee waarderingsmethoden en bekijk de waarde van de onderneming vanuit verschillende invalshoeken. Probeer te begrijpen waarom verschillende waarderingsmethoden verschillende resultaten opleveren. Onderzoek hoe veranderingen in de veronderstellingen en prognoses de waardebepalingen beïnvloeden. Zo krijgt u een idee van het potentiële bereik van de ondernemingswaarde en waar deze precies van afhangt.

De drie mogelijke perspectieven

Alle gangbare methoden voor bedrijfswaarderingen berusten op een van de volgende benaderingen. Elke benadering bekijkt de bedrijfswaarde vanuit een andere invalshoek.

Waarderingsperspectieven
Marktgericht
Winstgericht
Op kosten gebaseerd

Marktgerichte benadering: Tegen welke prijzen werden soortgelijke bedrijven verkocht?

De waarde van het bedrijf is het bedrag dat kopers ervoor zouden betalen. Daarom zoekt men naar openbaar gemaakte verkoopprijzen van bedrijven die even groot zijn of zich in dezelfde sector en in hetzelfde land bevinden. De desbetreffende methode heet de multiple-methode (of"marktwaardemethode").

Winstgerichte benadering: Hoeveel winst zal het bedrijf in de toekomst genereren?

De waarde van de onderneming is de som van alle toekomstige winsten of kasstromen. Hoe verder in de toekomst en hoe riskanter, hoe meer de individuele winsten worden "verdisconteerd". Zo is er de discounted cash flow-methodede de rentabiliteitswaarde-methode. en de durfkapitaalmethode (voor startende ondernemingen).

De kostengeoriënteerde benadering: Wat is de waarde van alle afzonderlijke onderdelen?

De waarde van het bedrijf is de som van alle afzonderlijke onderdelen. Alle machines, roerende goederen, voorraden, octrooien, onroerend goed, effecten, enz. worden op waarde geschat. De schulden worden in mindering gebracht. Deze benadering heet de intrinsieke waarde-methode de genoemd.

De meest voorkomende waarderingsmethoden in het kort

Lees ook ons meer gedetailleerde overzicht van de gangbare waarderingsmethoden.

Multiple-methode: Hoeveel betaalt de markt voor soortgelijke bedrijven?

De waardering is gebaseerd op de huidige prijzen van soortgelijke ondernemingen. De verkoopprijs wordt beschouwd als een veelvoud van een fundamenteel kerncijfer, zoals bijvoorbeeld de EBIT, EBITDA of omzet.

De vastgestelde waarde van de onderneming komt overeen met de waarde van het eigen vermogen plus de financiële schulden (de zogenaamde “bedrijfswaarde"). Voor de waarde van het eigen vermogen worden de schulden in mindering gebracht. De uitdaging van deze methode is de toegang tot de nodige gegevens. Aankoopprijzen van kleine en middelgrote ondernemingen worden zelden gepubliceerd. Ze vergelijken met beursgenoteerde ondernemingen is zinloos, omdat voor kleinere ondernemingen doorgaans veel lagere multiples worden betaald. Elke maand publiceert NIMBO de huidige EBIT-, EBITDA-, EBITC- en omzetmultiples voor verschillende landen, bedrijfsgroottes en sectoren. Lees ook de gedetailleerde uitleg van de afzonderlijke multiples, inclusief een uitgewerkt voorbeeld.

Rentabiliteitswaarde-methode: duurzame winst verdisconteerd op basis van het risico.

De formule voor deze waarderingsmethode is: ondernemingswaarde = winst gedeeld door kapitalisatievoet. De kapitalisatievoet geeft aan dat deze inkomsten pas in de toekomst liggen en aan risico’s onderhevig zijn. Hoe hoog deze veronderstelde rentevoet is, is subjectief. Voor kleinere bedrijven is dat 10-20%. Kleine veranderingen in de rentevoet hebben een grote impact op de berekende ondernemingswaarde. De rentabiliteitswaarde-methode is relatief eenvoudig, omdat er alleen wordt uitgegaan van een gecorrigeerde duurzame winst. Men ziet af van een uitvoerige toekomstige winstevolutie. Uiteraard worden alleen winstgevende bedrijven positief gewaardeerd. De waardering van verlieslatende bedrijven volgens deze methode is zinloos. Meer informatie over de rentabiliteitswaarde-methode, inclusief een rekenvoorbeeld, vindt u hier.

De discounted cash flow-methode (DCF): de flexibele rentabiliteitswaarde-methode

Deze waarderingsmethode is nauw verwant aan de hierboven vermelde rentabiliteitswaarde-methode. De rentevoet wordt individueel toegepast op de toekomstige kasstromen ("vrije kasstromen") voor de komende 5 jaar. Voor de daaropvolgende periode wordt de zogenaamde restwaarde toegevoegd. Dit lijkt sterk op de hierboven beschreven rentabiliteitswaarde. De som van deze verdisconteerde kasstromen en de restwaarde van de onderneming vormt de bedrijfswaarde. Deze evaluatiemethode is zeer flexibel en in principe de "best practice". Deze methode is echter nog subjectiever en gevoeliger dan rentabiliteitswaarde-methode. Vertrouw nooit een DCF-waardering die u niet zelf hebt opgemaakt. Hier vindt u meer informatie over de discounted cash flow-methode.

Nettovermogenswaardemethode: berekening van de bedrijfswaarde als de som van de activa

De intrinsieke waarde wordt berekend door eerst de waarden van de vaste en vlottende activa bij elkaar op te tellen tegen marktprijzen. Dit omvat elementen van materiële en immateriële aard. Belastingen, schulden en verplichtingen worden in mindering gebracht. Verborgen reserves worden ontbonden. Er wordt dus objectief beoordeeld wat er beschikbaar is. Een koper is echter meestal niet alleen geïnteresseerd in de intrinsieke waarde van de onderneming. Hij wil graag weten welke winsten er in de toekomst kunnen worden behaald. Daarom wordt deze waarderingsmethode alleen gebruikt in combinatie met andere methoden. Als de verkoopprijs lager is dan de intrinsieke waarde, zou het voor de ondernemer verstandiger zijn om de onderneming gewoon te liquideren. Daarom dient de nettovermogenswaarde als ondergrens voor de ondernemingswaarde. De intrinsieke waarde-methode wordt ook gebruikt wanneer andere methoden tot negatieve waarderingen leiden. Een meer gedetailleerde beschrijving van de intrinsieke waarde-methode, inclusief een rekenvoorbeeld, vindt u hier.

Mix van methoden en gemiddelden

De afzonderlijke methoden hebben elk hun sterke en zwakke punten. Daarom is het raadzaam om niet op slechts één methode te vertrouwen. Een mix van verschillende methodes, die verschillende keren met verschillende scenario’s wordt doorgenomen, geeft een gevoel voor de mogelijke reikwijdte van de bedrijfswaarde. Bij de intrinsieke waarde-methode wordt vaak een gewogen gemiddelde waarde berekend op basis van de de rentabiliteitswaarde en de intrinsieke waarde. Deze omvatten bijvoorbeeld de Berlijn-methode, de Wenen-methode, de Excess Profit-methode en de Zwitserse methode. De zogenaamde Stuttgart-methode werd afgeschaft in 2009.

Waarderingsnormen

Voor geschillen over erfenissen en familierecht zijn door de rechtbank normen vastgesteld.

IDW S1-methode

In Duitsland werd de IDW S1-procedure ontwikkeld door het Duitse instituut van bedrijfsrevisoren (IDW). Hierin worden basisbegrippen vastgelegd voor de toepassing van individuele waarderingsmethoden. Meestal worden de vastgestelde uitgangspunten toegepast op de rentabiliteitswaarde-methode. Deze kunnen echter ook op andere methoden worden toegepast. De IDW S1-methode verschilt in veel opzichten van de rentabiliteitswaarde-methode en is moeilijker uit te voeren. Zo moet er bijvoorbeeld een begroting worden opgesteld voor de komende 3 jaar en moet de discontovoet worden berekend op basis van verschillende factoren.

De AWH-methode voor de waardering van ambachtelijke bedrijven

Deze procedure is ontwikkeld door de werkgroep van waarderingsadviseurs in de geschoolde ambachten. De methode is gebaseerd op de rentabiliteitswaarde-methode. De basisprincipes zijn grotendeels gebaseerd op de IDW S1-methode. Indien deze moeilijk toepasbaar zijn voor kleine en middelgrote ambachtelijke bedrijven, worden ze aangepast.

De belangrijkste factoren voor de bedrijfswaarde

Vraag en aanbod

Er is geen objectieve bedrijfswaarde als je een bedrijf wilt verkopen. De waarde van het bedrijf wordt bepaald door vraag en aanbod bij een verkoop.

Financiële kerncijfers

Bedrijven worden gewaardeerd op basis van hun verwachte toekomstige rendement. Door de rendementen uit het verleden en heden te analyseren verkrijgt men informatie over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Er wordt nagegaan of het rendement duurzaam is. Uitzonderlijke winsten en verliezen worden weggelaten. In welke richting beweegt de verkoop en het rendement zich? Kunnen slechte jaren verklaard worden?

Vertrouwen in de verkoper en zijn administratie

Hoe groter de risico’s, hoe lager de bedrijfswaarde. Er mag geen twijfel bestaan over de juistheid en de volledigheid van de informatie. Hierdoor wordt de onzekerheid bij de koper onnodig vergroot. Het is dan ook erg belangrijk dat alle documenten navenant worden opgesteld. Deze moeten een transparant en betrouwbaar beeld van het bedrijf schetsen. Onaangename verrassingen moeten koste wat kost worden vermeden.

Afhankelijkheid van de eigenaar

Als het bedrijf sterk afhankelijk is van de eigenaar vormt dat een risico voor een investeerder. Hoe zal het bedrijf blijven draaien als de huidige eigenaar er niet meer is? Als men niet meer uit zijn ervaring, kennis en relaties met klanten en leveranciers kan putten?

Marktpositie van de onderneming

Hoe vervangbaar is het bedrijf voor zijn klanten? Wordt er een interessante niche aangeboord? Heeft het bedrijf permanente competitieve troeven? Een duidelijke focus, een uitstekende reputatie en duurzame klantenrelaties zijn moeilijk te kopiëren.

Risico’s

Een evenwichtig klantenbestand, vervangbare zakenpartners en een geringe afhankelijkheid van individuele werknemers beperken het risico aanzienlijk.

Groeivooruitzichten

Is het bedrijfsmodel gericht op groei? Wat zijn de mogelijkheden voor een potentiële koper? Zijn er aantrekkelijke voordelen bij schaalvergroting?

Personeel

Hoe hoog is het personeelsverloop? Wat is het ziekteafwezigheidspercentage? Wat is de leeftijdsverdeling? Hoe gegeerd zijn de werknemers op de arbeidsmarkt?

De 5 meest gemaakte fouten bij bedrijfswaarderingen

Vooringenomenheid

Eigenaren van bedrijven hebben het uiteraard moeilijk om met een objectieve blik naar hun eigen bedrijf te kijken. De prijsverwachtingen liggen vaak te hoog. U moet zich dus afvragen: zou u het bedrijf zelf kopen tegen deze prijs? Kunt u met dit bedrag geen nieuw bedrijf opbouwen? Hoe lang zou een koper erover doen om de verkoopprijs terug te verdienen? Tip: Niemand wil 8 jaar na de aankoop van een bedrijf nog in het rood staan.

Geen marktconform salaris voor de eigenaar

Winst is pas echt winst als alle werknemers – inclusief de bedrijfsleider – een marktconform salaris krijgen. Al het andere is een vertekening van de winstsituatie, wat leidt tot een overdreven hoge waardering.

Focus op grote ondernemingen

Wordt de marktleider in uw sector gewaardeerd op drie keer de omzet? Amazon was al miljarden waard voor het zelfs winst maakte. De EBIT-multiples van beursgenoteerde bedrijven liggen vaak in de tientallen procenten. Voor ondernemingen met een omzet van minder dan 20 miljoen zijn EBIT- of EBITDA-multiples tussen 3 en 6 echter de regel. In ons overzicht vindt u realistische waarderingsmultiples voor ondernemingen van uw omvang en in uw sector. Is uw onderneming een zeldzame uitzondering? Dan zult u dit merken aan de hand van regelmatige, ongevraagde en spontane koopaanbiedingen.

“Vol magazijn” en “geweldige machines”

De meeste waarderingsmethoden gaan uit van de winst van de onderneming. De onderneming wordt gezien als een instrument waarmee toekomstige winsten kunnen worden gerealiseerd. Er is al rekening gehouden met alles wat nodig is om deze winsten in de toekomst te kunnen genereren. Dit omvat machines, voorraden, innovatieve producten, enz. Als deze zaken in de toekomst geen hogere winsten opleveren, zijn ze in dit opzicht waardeloos. Veel eigenaren willen echter bijvoorbeeld het magazijn toevoegen aan de rentabiliteitswaarde van het bedrijf. Dat is met deze methoden niet wenselijk. (Gedachten over de waardering van inventaris bij de verkoop van een bedrijf)

“Het bedrijf heeft veel potentieel”

Bijna elk bedrijf heeft “veel potentieel”. Dit vergt veel ondernemingszin en middelen en daarom mag het slechts met de nodige terughoudendheid opgenomen worden in de waardering. Als u het volledige potentieel van het bedrijf wilt aanboren, moet u dit zelf doen en het bedrijf later verkopen. Niemand gelooft de verkoper die zegt dat het bedrijf grote winsten zal boeken. Waarom zou hij dan uitgerekend nu willen verkopen?

Het proces van een bedrijfswaardering

1) Breng de boekhouding op orde: De jaarrekeningen van de laatste 3-5 jaar moeten op orde worden gebracht. Buitengewone kosten en opbrengsten, niet-operationele kosten, verborgen reserves en fiscale optimalisaties worden weggelaten. Eventuele verwikkelingen met het privéleven van de eigenaar worden weggewerkt. Zo nodig worden niet marktconforme salarissen van de eigenaar of andere verwante personen aangepast. De daaruit voortvloeiende financiële cijfers moeten zo exact mogelijk de duurzame rentabiliteit van de onderneming aantonen. Een rentabiliteit die ook onder nieuw beheer haalbaar is.

2) Maak een begroting voor de komende 3-5 jaar (bij voorkeur voor verschillende scenario’s).

3) Maak een bedrijfswaardering aan de hand van de verschillende methoden, rekening houdend met de voorgaande punten.

4) Combineer de afzonderlijke methoden om de gemiddelde waarden en het waardebereik te bepalen, waarbij ook rekening gehouden wordt met verschillende scenario’s en hypothesen.

Als het snel moet gaan

Vuistregel voor de bedrijfswaardering

Wil je gewoon een indicatie van de bedrijfswaarde van een klein of middelgroot bedrijf op basis van een ruwe bedrijfswaarderingsformule?

 • Vuistregel 1: Bereken het gemiddelde van de EBIT (winst vóór rente en belastingen) van de laatste drie jaar. Vermenigvuldig dit met een factor 4 (lage waarde) tot 6 (hoge waarde). Trek de schulden van het bedrijf af van het resultaat. Je krijgt een bereik waarbinnen de waarde van je bedrijf ongeveer ligt.
 • Vuistregel 2: Reken uit hoeveel winst een koper de komende jaren uit het bedrijf zou kunnen halen. Stel de prijs zo vast dat hij de aankoopprijs binnen 4 tot 7 jaar kan terugverdienen.

Een eenvoudige en zeer vereenvoudigde waarderingsmethode is de 3-voudige winstwaardering van een bedrijf

De waarde van een bedrijf met online diensten berekenen

Een online bedrijfswaardering kan een goede eerste indicatie geven van een mogelijke verkoopprijs. Voor een definitieve prijsbepaling moet u echter altijd een specialist raadplegen.

Kenmerken van een goede online bedrijfsevaluatie

 • Systematische begeleiding door middel van een gestructureerde vragenlijst
 • Begrijpbaar voor leken
 • De financiële cijfers kunnen aangepast worden
 • De bedrijfswaarde berekenen op basis van actuele marktgegevens
 • Houdt rekening met verschillende sectoren
 • Houdt rekening met verschillende bedrijfsgroottes (een bedrijf met 5 werknemers wordt anders gewaardeerd dan een bedrijf met 50 werknemers)

Online bedrijfsevaluaties zijn NIET geschikt …

 • … voor de waardering van start-ups
 • … de waarde berekenen van een bedrijf dat zeer snel groeit
 • … de waarde van een bedrijf berekenen als het verlies lijdt of zeer weinig winst maakt (bekijk onze tips voor het waarderen van niet-winstgevende bedrijven )

Pas op voor marketingtrucs!

Veel online calculators hebben maar één doel: leads genereren voor de verkoop van bedrijven. Zij beweren dat u na de vragenlijst automatisch een waardebepaling ontvangt. Aan het eind volgt de verrassing: u moet uw contactgegevens invullen en een “technisch expert” (verkoper) neemt dan telefonisch contact met u op.

Hoe kies je de juiste waarderingsmethode


Niet elke waarderingsmethode is geschikt voor alle ondernemingen. In de onderstaande figuur ziet u een beslisboom waarmee u de juiste waarderingsmethode kunt bepalen. Gebruik indien mogelijk verschillende waarderingsmethoden om een reeks van mogelijke bedrijfswaarden te berekenen.

De multiple-methode en de rentabiliteitswaarde-methode zijn vooral geschikt voor stabiele en rendabele ondernemingen. Ze zijn eenvoudiger en duidelijker dan bijvoorbeeld de discounted cash flow-methode, gaan uit van minder veronderstellingen en vergen geen gedetailleerde winstprognose voor de komende jaren. Ze gaan uit van de huidige situatie van de onderneming. Ze houden echter geen rekening met eventuele toekomstige ontwikkelingen.

De discounted cash flow-methode (DCF) is zeer flexibel en kan in principe in elke situatie worden toegepast. Deze methode berust echter op heel wat hypotheses en er dienen prognoses voor meerdere jaren te worden gemaakt. Kleine veranderingen kunnen dus grote verschillen opleveren in het resultaat. Het waarderingsmodel kan ook misleidend zijn. Voor stabiele bedrijven kan de methode hoogstens worden gebruikt als een aanvulling op eenvoudiger methoden.

De intrinsieke waarde-methode houdt alleen rekening met de vlottende activa van een onderneming. Voor een rendabele onderneming ligt de intrinsieke waarde aanzienlijk lager dan het resultaat van andere methoden. Als dit niet het geval zou zijn, zou dit betekenen dat het logischer zou zijn om de individuele activa van de vennootschap te verkopen (en dus de vennootschap te ontbinden). Het voordeel van de intrinsieke waarde-methode is dat ze relatief eenvoudig en "objectief" is. De nettovermogenswaarde kan worden beschouwd als de ondergrens van de ondernemingswaarde. In bepaalde landen is de taxatie door de belastingdienst ten minste gedeeltelijk gebaseerd op deze waarderingsmethode.

De durfkapitaalmethode wordt in de praktijk veel gebruikt om startende ondernemingen te evalueren. Het is een variant van de discounted cash flow-methode.

Verdere onderwerpen

De bedrijfswaarde op korte termijn maximaliseren (“de bruid mooi maken”)

Vóór de verkoop kunt u een aantal dingen doen om de onzekerheid in te perken en de sterke punten van het bedrijf te benadrukken. Dit maximaliseert de verkoopprijs.

Verspreid kennis, leg procedures vast, bepaal vervangingen

Hiermee beperkt u de potentiële schade als een belangrijke werknemer uitvalt of het bedrijf verlaat. Hierdoor wordt een belangrijke bekommernis van een mogelijke koper weggenomen.

Stel de relaties met klanten en leveranciers veilig

Als de eigenaar vertrekt, zal een potentiële koper bang zijn dat er belangrijke relaties met klanten of leveranciers verloren gaan.

 • Draag daarom deze belangrijke relaties over aan werknemers die vermoedelijk bij het bedrijf zullen blijven.
 • Stel indien mogelijk klantrelaties veilig door middel van serviceovereenkomsten en getrouwheidsprogramma’s.
 • Identificeer alternatieven voor belangrijke leveranciers om het risico op wanbetaling en prijsstijgingen te beperken.

Optimaliseer het debiteurenbeheer

Verlaag het kapitaal dat vastzit in vlottende activa. Dit verhoogt direct de waarde van je bedrijf. Doe onderzoek naar kortere betalingstermijnen voor klanten en een consistent aanmaningssysteem.

Stel jaarlijkse balansen op

De jaarrekeningen van de laatste 5 jaar moeten op een transparante en duidelijke manier worden opgesteld. Omzetschommelingen, winstdalingen, opmerkelijke kostenpieken, enz. moeten op verzoek afdoende kunnen worden verklaard. Dit schept vertrouwen en zorgt voor meer zekerheid.

Zet referenties op papier

Vraag referenties van gerenommeerde en tevreden klanten en voeg ze toe aan de verkoopdocumenten.

Formuleer de marktvoordelen op overtuigende wijze

Wat maakt de producten of diensten uniek? Wat kan de concurrentie moeilijk kopiëren? Concentreer u op het belangrijkste en kom ter zake. Voeg de omschrijving van de voordelen toe aan de verkoopdocumenten.

Stel een haalbaar groeiplan op

Identificeer realistische en concrete mogelijkheden voor meer groei en efficiëntie en laat concreet zien hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Bereid u ook voor op de vraag waarom u ze zelf nog niet hebt toegepast.

Speel in op de behoefte aan verdere informatie

Hoe meer onzekerheden en twijfels de koper heeft, hoe lager de aankoopprijs wordt. Bouw vertrouwen op met goed onderbouwde, duidelijke en volledige antwoorden op de verwachte vragen.

Los onopgeloste aanspraken van werknemers op

Verklaar en registreer alle aanspraken op bonussen, vakantiedagen, beloofde loonsverhogingen, enz. Vermijd negatieve verrassingen voor de verkoper.

Zorg dat de bedrijfsruimte niet verloren gaat

Verhoog de zekerheid door langlopende huurcontracten af te sluiten voor uw panden, eventueel door opnieuw te onderhandelen met de verhuurder.

Los interne conflicten op

Geschillen moeten worden opgelost en negatieve gevoelens in het team moeten verholpen worden. Het verkoopproces en de overgangsfase eisen hun tol. De eigenaar moet bovendien kunnen rekenen op de steun van zijn medewerkers.

Bereid de gebouwen voor

Het oog wil ook wat:

 • Maak de gebouwen schoon
 • Voer de nodige renovaties uit
 • Zorg ervoor dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd
 • Verkoop of vernietig overbodige machines en voorraden
 • Richt het magazijn opnieuw in

Werk de website van het bedrijf bij

Vermijd een gedateerde of onprofessionele aanwezigheid op het internet.

Waardering afhankelijk van groeifase

Bedrijfswaarderingen van start-ups

De waardering van startende ondernemingen is nog subjectiever dan die van gevestigde ondernemingen. Men beoordeelt tenslotte alleen de belofte voor de toekomst. We hebben een lijst met beoordelingscriteria opgesteld.

Belangrijke termen: pre-money vs post-money waarderingen

Wanneer een start-up een financieringsronde afrondt, stroomt er geld naar de bankrekening van de start-up. De waarde van het bedrijf stijgt aldus met dit bedrag. Daarom is het belangrijk dat het bij een bedrijfswaardering duidelijk is of het om een “pre-money” waardering gaat (waarde vóór de financieringsronde) of een “post-money” waardering (waarde na de financieringsronde).

Verwacht rendement voor investeerders in startende ondernemingen

Start-ups zijn riskante investeringen. Beleggers verwachten dan ook een hoog rendement. Hoe vroeger de financieringsfase, hoe groter het risico en dus ook het verwachte rendement. Het verwachte rendement is het uitgangspunt voor de DCF- en durfkapitaalmethoden.

FinancieringsfaseVerwacht rendement / discontovoetVerwacht rendement in 5 jaar
1 Beginfase (stichting)70-90%20x
2 Opstartfase (vóór de marktintroductie)50-70%10x
3 Eerste fase (succesvolle marktintroductie)40-60%8x
4 Tweede fase (uitbreiding)35-50%6x
5 Latere fase (positieve cashflow)30-40%5x

Bron: Venture Valuation, Lecture_IF-Unternehmensbewertung_2012.pdf, Slide 29

Discounted cash flow-methode voor startende ondernemingen (DCF)

De hierboven besproken DCF-methode kan eveneens worden toegepast op ondernemingsplannen van beginnende bedrijven. De discontovoet wordt afgeleid van het verwachte rendement voor de investeerders (zie bovenstaande tabel).

Durfkapitaalmethode

Deze methode is eenvoudiger dan de DCF-methode. Men gebruikt de eenvoudige multiple-methode. Deze is eigenlijk alleen geschikt voor gevestigde en rendabele bedrijven. Als het bedrijf nog geen winst maakt, valt er niets te vermenigvuldigen. Daarom moet u zich eerst voorstellen dat alles precies verloopt zoals het in het ondernemingsplan staat beschreven. Vervolgens wordt de multiple-methode toegepast op de verwachte cijfers over bijvoorbeeld 5 jaar. Dit resulteert dan in de gehoopte waarde over 5 jaar. Het is natuurlijk helemaal niet zeker of dit scenario werkelijkheid zal worden. De toekomstige waarde wordt daarom geëxtrapoleerd naar het heden op basis van het verwachte rendement voor de beleggers (zie bovenstaande tabel ).

Voorbeeld: Een start-up (eerste fase) verwacht over 5 jaar uit de markt te stappen. De verwachte winst over 5 jaar is 1 miljoen. Volgens de multiple-methode zou de onderneming dan 6 miljoen waard zijn. De investeerders verwachten dan een jaarlijks rendement van 40%. De waarde van het bedrijf moet dus elk jaar met 40% stijgen. Hierbij moet de volgende berekening worden gebruikt: 6,0 miljoen / (1 + 40%) ^ 5 = 1,1 miljoen. De onderneming krijgt dus een post-money waardering van 1,1 miljoen.

Verklarende woordenlijst: Belangrijke termen met betrekking tot bedrijfswaarderingen

DCF

Staat voor “Discounted Cash Flow”. De DCF-methode is een veelgebruikte waarderingsmethode.

Afgeleide bedrijfswaarde

De afgeleide goodwill is het verschil tussen de feitelijke aankoopprijs van een onderneming en de feitelijke intrinsieke waarde. De waarde wordt opgenomen in de boekhouding van een bedrijf dat een ander bedrijf heeft gekocht. Vanuit boekhoudkundig oogpunt komt het overeen met “goodwill” en “bedrijfswaarde”. Als de waarde niet wordt bepaald door een aankoopprijs, maar geschat wordt, spreekt men van “oorspronkelijke bedrijfswaarde”.

Ondernemingswaarde

De totale waarde van de onderneming vanuit het oogpunt van de verstrekkers van eigen en vreemd vermogen. In tegenstelling tot de waarde van het eigen vermogen wordt het vreemd vermogen niet afgetrokken. Aan de hand van de waarde kunnen ondernemingen met verschillende kapitaalstructuren worden vergeleken.

Vermogenswaarde

De waarde vanuit het oogpunt van de belegger. De vermogenswaarde is gelijk aan de ondernemingswaarde na aftrek van de schuld plus de kasreserves.

Bedrijfswaarde

In de praktijk wordt deze waarde vaak gelijkgesteld met de totale waarde van de onderneming. Vanuit boekhoudkundig oogpunt wordt met “bedrijfswaarde” alleen het deel bedoeld dat de intrinsieke waarde overschrijdt (zie “intrinsieke waarde”) in geval van verkoop. Staat gelijk aan “goodwill” en “afgeleide bedrijfswaarde”.

Goodwill

Zie “Afgeleide bedrijfswaarde”.

Immateriële activa

Immateriële activa zijn activa die opgenomen zijn in de boekhouding van een onderneming, maar niet fysiek tastbaar zijn. Het gaat hierbij onder meer om octrooien, handelsmerken en licenties. De som hiervan vormt de immateriële waarde van de onderneming.

Materiële waarde

Fysieke materiële activa zoals machines en voorraden.

Oorspronkelijke bedrijfswaarde

De oorspronkelijke bedrijfswaarde is het verschil tussen de geschatte bedrijfswaarde en de intrinsieke waarde. Het kan niet worden opgenomen in de boekhouding. In tegenstelling tot afgeleide goodwill wordt de waarde niet afgeleid van een daadwerkelijke verkoopprijs, maar geschat. Daarom mag het niet in de boekhouding worden opgenomen.

Pre-money waardering

Heeft betrekking op de waarde van een startende onderneming vóór er een extra financieringsronde plaatsvindt.

Post=money waardering

Heeft betrekking op de waarde van een startende onderneming nadat er nieuw geld in de onderneming is gevloeid.

Intrinsieke waarde

Zie de intrinsieke waarde-methode.

Veelgestelde vragen

Aan welke criteria moet een goed waarderingsinstrument voldoen?

Het moet goed gestructureerd en duidelijk zijn, rekening houden met diverse sectoren en bedrijfsgroottes, en uitgaan van actuele marktgegevens.

Zijn online bedrijfswaarderingen geschikt voor iedereen?

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn ze NIET geschikt voor start-ups, snelgroeiende bedrijven en bedrijven die verlies of slechts een geringe winst maken.

De waarde van een bedrijf bepalen: Wat is de beste methode?

De afzonderlijke methoden hebben elk hun sterke en zwakke punten. Men mag dan ook niet vertrouwen op slechts één methode. Een mix van verschillende methodes, die verschillende keren met verschillende scenario’s wordt doorgenomen, geeft een gevoel voor de mogelijke reikwijdte van de bedrijfswaarde. 

Kan ik de bedrijfswaarde berekenen met een vuistregel?

Vuistregel 1: Vermenigvuldig de gemiddelde EBIT van de afgelopen drie jaar eenmaal met vier en eenmaal met zes. Trek de schulden van het bedrijf af van het resultaat. Je krijgt een bereik waarbinnen de waarde van je bedrijf ongeveer ligt.

Vuistregel 2: Reken uit hoeveel winst een koper de komende jaren uit het bedrijf zou kunnen halen. Stel de prijs zo vast dat hij de aankoopprijs binnen 4 tot 7 jaar kan terugverdienen.

Hoe wordt het onroerend goed verwerkt in een bedrijfswaardering?

Als men de waarde wil berekenen van een bedrijf dat onroerend goed bezit, worden deze gewoonlijk afzonderlijk gewaardeerd en vervolgens bij elkaar opgeteld. Vaak worden eigendommen bij verkoop eerst verkocht en vervolgens verhuurd aan de koper. In dit geval worden de historische financiële cijfers van de onderneming aangepast door er een hypothetische marktconforme huur van af te trekken. Uitgaven voor het onderhoud van het pand kunnen daarentegen bij de winst worden geteld. Weet je niet zeker of je het pand samen met het bedrijf moet verkopen? Een lijst van factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

Waar letten investeerders vooral op bij het waarderen van een bedrijf?

Link naar de lijst met de 10 kritieke factoren waar investeerders naar kijken bij de waardering van een bedrijf

Wat is er anders bij het waarderen van een franchiseonderneming?

Het is niet slechts één bedrijf dat hier wordt geëvalueerd, maar een heel systeem. We hebben de belangrijkste punten samengevat.

Wat zijn add backs?

Add-backs zijn aanpassingen aan de bedrijfswaardering die worden gedaan om een eerlijker resultaat te krijgen. Welke soorten add-backs worden gebruikt, kan van geval tot geval verschillen, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het bedrijf. Een overzicht

Welke kerncijfers geven informatie over de prestaties van een bedrijf?

De prestaties van een bedrijf kunnen worden beoordeeld op basis van een groot aantal kerncijfers die verschillende aspecten van het bedrijf weerspiegelen. Overzicht van de belangrijkste sleutelfiguren

Vergelijkbare berichten