Spørsmålet om verdien av varelageret skal tas med i en selskapsvurdering er et hyppig diskutert tema. Lageret er en viktig funksjon i virksomheten og påvirker i betydelig grad den økonomiske helsen og driften til et selskap.

Tre tanker om hvordan man håndterer varelager i et salg:

  1. Ingen betaling for lageret: Argumentet her er at lageret allerede er inkludert i bedriftens samlede ytelse. Selskaper blir ofte verdsatt basert på fortjeneste eller salg, og lageret spiller en sentral rolle i å generere den fortjenesten eller salget. Derfor bør det ikke vurderes separat.
  2. Tilleggsbetaling for overskytende varelager: Denne tankegangen mener at bare varelager utover den normaliserte nettoverdien skal betales i tillegg til verdien av virksomheten.
  3. Lager som en viktig eiendel: Her regnes lageret som en av de viktigste eiendelene i et selskaps eiendelssalg og verdsettes separat.

Øv fra kjøpers perspektiv

I praksis har kjøpere en tendens til å innta en konservativ holdning når det gjelder å verdsette varelager. De favoriserer ofte den første eller andre tankegangen, spesielt hvis lageret ikke blir sett på som selskapets primære eiendel. Dette er fordi kjøpere ønsker å minimere risikoen for å betale for eiendeler som kanskje ikke leverer forventet verdi. Men for virksomheter der varelager representerer en betydelig del av den totale verdien, kan den tredje tankegangen brukes for å sikre at alle eiendeler verdsettes riktig.

Anbefalinger for håndtering av lagerverdi

  1. Rask/grov vurdering: Når du gjør en rask eller grov vurdering, kan det være fornuftig å ignorere lageret for å forenkle og fremskynde vurderingsprosessen (vi bruker denne metoden for vår nettbaserte vurdering ).
  2. Sammenligning av beholdningsverdi og goodwill: Hvis verdien av beholdningen overstiger goodwillen beregnet ved bruk av inntekts-, salgs- eller markedsmetode, kan dette være en indikasjon på at verdsettelsesmetoden bør justeres.
  3. Lagersvingninger: Det er viktig å vurdere om varelageret på vurderingstidspunktet er vesentlig høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Uvanlige svingninger bør tas med i vurderingen.

Disse anbefalingene er ment å hjelpe bedriftseiere og kjøpere til å ta en informert avgjørelse om behandlingen av lagerverdi ved verdivurdering av bedrifter.

Similar Posts