Obliczanie wartości przedsiębiorstwa


Kompletny przewodnik dla przedsiębiorców

Na tej stronie: Tutaj przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o obliczaniu wartości firmy, co jest interesujące z punktu widzenia przedsiębiorcy. Stale rozbudowujemy serwis. Jak wygląda obecne otoczenie rynkowe? Do czego służą kalkulatory wartości firmy online? Która metoda wyceny jest odpowiednia dla mojej firmy? Jakich błędów powinienem unikać? Tutaj znajdziesz to wszystko i wiele więcej.

Tematy pokrewne: skorzystaj z naszej aktualnej wyceny firmy online, aby dokonać oceny na podstawie aktualnych danych rynkowych i indywidualnych czynników wpływających na wartość. Ponadto co miesiąc publikujemy aktualne mnożniki wycen dla wielu krajów i branż. Na naszej stronie znajdziesz również szczegółowy opis najczęściej spotykanych metod wyceny przedsiębiorstwa oraz poradnik sprzedaży przedsiębiorstwa.

Zawartość strony


4 rzeczy, które musisz wiedzieć przed obliczeniem wartości firmy


Wycena firmy nie jest nauką, ale narracją historii

Obliczanie wartości firmy nie jest nauką i nie jest obiektywne. Posługuje się pozornie neutralnymi liczbami, „twardymi faktami” i obliczeniami opartymi na modelach akademickich. Opierają się one jednak na założeniach dotyczących niepewnej przyszłości. Każda metoda wyceny zapewnia narzędzia potrzebne do konsekwentnego określania ilościowego swoich założeń i opinii. Zawsze jednak kryje się za tym subiektywna historia, na którą wpływ ma autor recenzji.

Ocena będzie odzwierciedlać to, co już się uważa na temat firmy

Większość osób, które są zainteresowane wyceną firmy, ma już wyobrażenie o tym, ile według nich firma jest warta. To z góry przyjęte założenie znajdzie swoje miejsce w ocenie. Czy to poprzez wybór metody wyceny, założenia co do przyszłego wzrostu czy wybór spółek do porównania. Ocena będzie odzwierciedlać to, co twórca już myśli o firmie. Dlatego bądź świadomy swoich uprzedzeń i rozważając przegląd firmy, zawsze pytaj: kto przygotował lub zapłacił za ten przegląd i jakie są uprzedzenia i motywy, które za nim stoją?

Bardziej skomplikowane nie znaczy lepsze

Uważaj na pozorną dokładność przy obliczaniu wartości firmy! Im bardziej skomplikowany model oceny, tym więcej sposobów autor znajdzie, świadomie lub nieświadomie, aby odzwierciedlić swoje uprzedzenia w ocenie. Jeśli nie potrafisz w prosty sposób wytłumaczyć wyceny swojej firmy komuś innemu, to znaczy, że sam jej nie zrozumiałeś.

Myśl w kategoriach przepustowości i scenariuszy

Jeśli to możliwe, stosuj co najmniej dwie metody wyceny firmy i patrz na wartość firmy z wielu punktów widzenia. Spróbuj zrozumieć, dlaczego różne metody wyceny dają różne wyniki. Zbadaj, jak zmieniające się założenia i prognozy wpływają na wyniki wyceny. Daje to poczucie możliwego zakresu wartości firmy i tego, od czego to zależy.

Określanie wartości firmy: 3 podejścia


Wszystkie powszechnie stosowane metody wyceny spółek opierają się na jednym z poniższych podejść. Każde podejście patrzy na wartość firmy z innej perspektywy.

Podejście zorientowane na rynek: w jakich cenach sprzedawano podobne firmy?

Wartość firmy jest taka, ile kupujący by za nią zapłacili. Szukasz opublikowanych cen sprzedaży od firm z tej samej branży, o podobnej wielkości iw tym samym kraju. Powiązana metoda wyceny nazywana jest metodą mnożnikową (albo „metodą wartości rynkowej”, „metodą wartości porównawczej”).

Podejście zorientowane na zysk: jaki zysk firma wygeneruje w przyszłości?

Wartość firmy to suma wszystkich przyszłych zysków lub przepływów pieniężnych. Im dalej w przyszłość i im bardziej ryzykownie, tym bardziej indywidualne zyski są „dyskontowane”. Istnieje metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, uproszczona metoda wartości zysków i metoda kapitału podwyższonego ryzyka (dla startupów).

Podejście oparte na kosztach: jaka jest wartość wszystkich poszczególnych części?

Wartość firmy jest sumą wszystkich jej części. Wyceniane są wszystkie maszyny, meble, zapasy, patenty, nieruchomości, papiery wartościowe itp. Długi są odliczane. Podejście to nazywane jest metodą wartości majątku.

W kolejnym rozdziale dowiesz się, która metoda wyceny jest odpowiednia dla Twojej firmy.

Która metoda wyceny przedsiębiorstwa najlepiej sprawdzi się w TWOJEJ sytuacji?


Nie każda metoda wyceny jest odpowiednia dla wszystkich spółek. Poniższy rysunek przedstawia drzewo decyzyjne, które pomoże w wyborze właściwej metody wyceny. Jeśli to możliwe, użyj kilku metod wyceny, aby uzyskać zakres możliwych wartości firmy.

Metoda mnożnikowa i uproszczona metoda zarobków są odpowiednie dla stabilnych i rentownych firm. Twoją zaletą jest to, że jesteś prostszy i łatwiejszy do zrozumienia (np.: w porównaniu z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych), możesz zadowolić się mniejszą liczbą założeń i nie potrzebujesz szczegółowej prognozy zysków na najbliższe lata. Opierają się one na aktualnej sytuacji firmy. Nie mogą one jednak uwzględniać przyszłego rozwoju sytuacji.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest bardzo elastyczna i może być stosowana w zasadzie w każdej sytuacji. Metoda opiera się jednak na wielu założeniach i wymaga prognoz na kilka lat. Małe zmiany mogą oznaczać duże wahania wyniku wyceny. Model scoringowy może również dawać fałszywe wrażenie dokładności. W przypadku stabilnych firm metoda może być co najwyżej stosowana jako uzupełnienie prostszych metod.

Metoda wartości majątku uwzględnia tylko aktywa obrotowe firmy. W przypadku firmy rentownej wartość majątku jest znacznie niższa niż wynik wyceny innymi metodami. Gdyby tak nie było, oznaczałoby to, że sprzedaż poszczególnych składników majątku firmy (a tym samym likwidacja firmy) miałaby sens. Zaletą metody wartości majątku jest to, że jest stosunkowo prosta i „obiektywna”. Wartość wewnętrzną można postrzegać jako dolną granicę wartości przedsiębiorstwa. W niektórych krajach wycena organu podatkowego opiera się przynajmniej częściowo na tej metodzie wyceny.

Metoda kapitału podwyższonego ryzyka jest szeroko stosowana w praktyce do oceny startupów. Jest to adaptacja metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Przegląd poszczególnych metod wyceny


Prosimy również o zapoznanie się z naszym bardziej szczegółowym przeglądem powszechnych metod wyceny.

Metoda mnożnikowa: ile rynek płaci za podobne firmy?

Do oceny wykorzystywane są aktualne ceny porównywalnych firm. Cena sprzedaży jest postrzegana jako wielokrotność („Mnożnik”) podstawowej kluczowej wielkości, takiej jak EBIT, EBITDA lub sprzedaż.

Ustalona wartość firmy odpowiada wartości kapitału własnego powiększonego o zobowiązania finansowe (tzw. „enterprise value” czyli wartość przedsiębiorstwa). Dług jest odliczany dla wartości kapitału własnego. Wyzwaniem związanym z tą metodą jest dostępność danych. Ceny skupu małych i średnich firm są rzadko publikowane. Porównanie ze spółkami notowanymi na giełdzie mija się z celem, gdyż za mniejsze firmy płaci się zwykle znacznie niższe mnożniki. Co miesiąc NIMBO publikuje aktualnie obserwowane EBIT, EBITDA, EBITC oraz wskaźniki sprzedaży dla różnych krajów, mnożniki firm i branż. Prosimy również o zapoznanie się ze szczegółowym wyjaśnieniem poszczególnych mnożników, w tym ze dokładnym przykładem.

Prosta metoda wyceny zysków: trwałe zyski zdyskontowane zgodnie z ryzykiem

Formuła tej metody wyceny jest następująca: wartość przedsiębiorstwa = zysk podzielony przez stopę dyskontową. Stopa procentowa kapitalizacji pokazuje, że dochód ten jest tylko w przyszłości i jest obarczony ryzykiem. Poziom zakładanej stopy procentowej jest subiektywny. Dla mniejszych firm mieści się w przedziale 10-20%. Niewielkie zmiany stopy procentowej mają duży wpływ na wyliczoną wartość firmy. Ta metoda wartości wypracowanej nazywana jest „prostą”, ponieważ zakłada jedynie skorygowany zrównoważony zysk. Powstrzymuje się od szczegółowego przyszłego rozwoju zysków. Oczywiście tylko dochodowe firmy prowadzą do pozytywnych recenzji. Wycena nierentownych spółek tą metodą mija się z celem. Tutaj znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat prostej metody obliczania wartości zarobków, w tym przykładowe obliczenia.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF): metoda elastycznej wartości dochodu

Ta metoda wyceny jest ściśle powiązana z opisaną powyżej prostą metodą wartości wypracowanej. Stopa procentowa jest stosowana indywidualnie do przyszłych przepływów pieniężnych („wolnych przepływów pieniężnych”) przez kolejne 5 lat. Za czas późniejszy doliczana jest tzw. wartość rezydualna. Jest to bardzo podobne do prostej wartości zarobków opisanej powyżej. Suma tych zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej przedsiębiorstwa daje wartość przedsiębiorstwa. Ta metoda wyceny jest bardzo elastyczna oraz z teoretycznego punktu widzenia stanowi „Najlepszą praktykę”. Jest jednak jeszcze bardziej subiektywna i wrażliwa niż metoda wartości wypracowanej. Nigdy nie ufaj ocenie DCF, której sam nie wybieliłeś. Więcej informacji na temat metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych można znaleźć tutaj.

Metoda wartości aktywów netto: Obliczanie wartości firmy jako sumy aktywów

Wartość majątku uzyskuje się, sumując najpierw wartości środków trwałych i obrotowych w cenach rynkowych. Obejmuje pozycje bilansowe o charakterze materialnym i niematerialnym. Podatki, długi i zobowiązania są odliczane. Ukryte rezerwy są likwidowane. Więc to, co jest obiektywnie dostępne, jest trzeźwo oceniane. Nabywcę zwykle interesuje nie tylko treść przedsiębiorstwa. Chciałby wiedzieć, jakie zyski można wygenerować dzięki tej materii w przyszłości. Dlatego ta metoda wyceny jest stosowana tylko w połączeniu z innymi metodami. Jeśli cena sprzedaży jest niższa niż wartość majątku, sensownym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy byłaby po prostu likwidacja firmy. Dlatego wartość aktywów służy jako dolna granica wartości firmy. Metoda wartości majątku stosowana również wtedy, gdy inne metody prowadzą do negatywnych recenzji. Bardziej szczegółowy opis metody wartości majątku, w tym przykład obliczenia, można znaleźć tutaj.

Metody mieszane i metody średniej wartości

Każda metoda ma mocne i słabe strony. Dlatego wskazane jest, aby nie polegać tylko na jednej metodzie. Mieszanka różnych metod, przeprowadzona kilka razy z różnymi scenariuszami, daje poczucie możliwego zakresu wartości firmy. W metodach uśredniania często przyjmuje się średnią ważoną uproszczonej wartości zarobków i wartości majątku. Należą do nich na przykład metoda berlińska, metoda wiedeńska, metoda nadwyżkowa oraz metoda szwajcarska lub metoda praktyczna. Tak zwana procedura stuttgarcka została zniesiona w 2009 roku.

Standardy oceniania

W przypadku sporów spadkowych i rodzinnych ustanowiono standardy sprawdzające się w sądzie.

Procedura IDW S1

W Niemczech procedura IDW S1 została opracowana przez Instytut Księgowych (IDW). Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące stosowania poszczególnych metod wyceny. W większości przypadków zdefiniowane zasady są stosowane do metody zdyskontowanych zysków. Można je jednak przenieść również na inne metody. Metoda IDW S1 różni się od uproszczonej metody wartości zarobków pod wieloma względami i jest bardziej skomplikowana w użyciu. Na przykład wymagana jest kalkulacja planistyczna na kolejne 3 lata, a współczynnik dyskonta musi być obliczany indywidualnie z kilku czynników.

Procedura AWH oceny firm rzemieślniczych

Procedura ta została opracowana przez grupę roboczą konsultantów ds. ustalania wartości w branży. Opiera się na metodzie wartości wypracowanej. Podstawowe zasady są silnie oparte na procedurze IDW S1. Są one dostosowywane, jeśli są trudne do wdrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Bieżące otoczenie rynkowe kwiecień 2024


Od najniższego punktu pod koniec 2020 roku obecne otoczenie rynkowe dla sprzedaży spółek po koronawirusie znacznie się poprawiło. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, kraju i branży, osiągane ceny ponownie zbliżyły się lub nawet przekroczyły poziom sprzed kryzysu. Jednak od czasu wojny na Ukrainie i rosnącej inflacji ceny ponownie nieco spadły. Nasze dane rynkowe dotyczące sprzedaży, mnożników EBIT i EBITDA dla poszczególnych krajów i sektorów można znaleźć na naszej stronie mnożników.

Główne czynniki wartości firmy


Prośba o zaopatrzenie

Nie ma obiektywnej wartości firmy, gdy chcesz ją sprzedać. W przypadku sprzedaży podaż i popyt określają wartość firmy.

Dane finansowe

Firmy są wyceniane na podstawie ich oczekiwanych przyszłych zwrotów. Analiza przeszłych i obecnych zwrotów daje wskazówkę co do możliwego przyszłego rozwoju. Zwroty są sprawdzane pod kątem trwałości. Zyski i straty nadzwyczajne są odliczane. W jakim kierunku kształtuje się sprzedaż i zwroty? Czy można wytłumaczyć złe lata?

Zaufaj sprzedawcy i jego dokumentom

Im większe ryzyko, tym niższa wartość firmy. Nie może być żadnych wątpliwości co do poprawności i kompletności informacji. Zwiększa to niepotrzebnie niepewność po stronie kupującego. Ważne jest, aby odpowiednio przygotować wszystkie dokumenty. Powinny one przedstawiać przejrzysty i bezbłędny wizerunek firmy. Za wszelką cenę należy unikać przykrych niespodzianek.

Uzależnienie firmy od właściciela

Dla inwestora duża zależność od właściciela jest ryzykiem. Jak firma ma dalej funkcjonować, skoro nie ma już obecnego właściciela? Kiedy jego doświadczenie, wiedza i relacje z klientami i dostawcami nie mogą być już wykorzystane?

Pozycja rynkowa firmy

Jak bardzo firma może zostać zastąpiona dla swoich klientów? Czy wypełniana jest interesująca nisza? Czy istnieją trwałe przewagi konkurencyjne? Wyraźne ukierunkowanie, doskonała reputacja i długotrwałe relacje z klientami są trudne do powielenia.

Ryzyko

Zbilansowana baza klientów, wymienialni partnerzy biznesowi oraz niewielka zależność od poszczególnych pracowników zmniejszają ryzyko.

Perspektywy wzrostu

Czy model biznesowy jest nastawiony na wzrost? Jakie są szanse potencjalnego nabywcy? Czy istnieją atrakcyjne korzyści skali?

Personel

Jak duża jest rotacja pracowników? Jaki jest wskaźnik zachorowań? Jaka jest struktura wiekowa? Jak poszukiwani są pracownicy na rynku pracy?

Oblicz 5 najczęstszych błędów w wartości firmy


Uprzedzenie

Właściciele firm, co zrozumiałe, mają trudności z obiektywnym spojrzeniem na własną firmę. Oczekiwania cenowe są często zbyt wysokie. Więc zadaj sobie pytanie: czy sam kupiłbyś firmę za taką cenę? Nie mogłeś założyć nowej firmy z taką kwotą? Ile czasu zajęłoby kupującemu refinansowanie ceny sprzedaży w formie zysków? Wskazówka: nikt nie chce być na minusie 8 lat po zakupie firmy.

Brak wynagrodzenia rynkowego dla właściciela

Zwycięstwo jest naprawdę zwycięstwem tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy – w tym dyrektor zarządzający! – były wynagradzane zgodnie z rynkiem. Wszystko inne jest zniekształceniem sytuacji dochodowej, co prowadzi do przewartościowania.

Orientacja na duże firmy

Lider rynku w Twojej branży jest wyceniany na trzykrotność sprzedaży? Amazon był już wart miliardy, zanim jeszcze osiągnął zysk. Mnożniki EBIT spółek giełdowych są często dwucyfrowe. Jednak w przypadku spółek o obrotach poniżej 20 mln, mnożniki EBIT lub EBITDA w przedziale 3-6 są regułą. W naszym przeglądzie znajdziesz realistyczne mnożniki wyceny dla firmy Twojej wielkości i branży. Czy Twoja firma jest rzadkim wyjątkiem? Wtedy zauważysz to poprzez regularne, niechciane i konkretne oferty zakupu.

„Pełny magazyn” i „Świetny park maszynowy”

Większość metod wyceny opiera się na zyskach firmy. Firma jest postrzegana jako instrument generowania przyszłych zysków. Wszystko, co jest potrzebne, aby móc generować te zyski w przyszłości, jest już wzięte pod uwagę. Obejmuje to maszyny, magazyny, innowacyjne produkty itp. Jeśli te rzeczy nie zapewniają wyższych zysków w przyszłości, są z tego punktu widzenia bezwartościowe. Jednak wielu właścicieli chciałoby np.: doliczyć magazyn do wartości zarobkowej firmy. Nie jest to właściwe w przypadku tych metod.

„Firma ma duży potencjał”

Niemal każda firma „ma jeszcze duży potencjał”. Wykorzystanie tego wymaga ogromnego ducha przedsiębiorczości i zasobów, dlatego należy je uwzględniać w ocenie z ostrożnością. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał firmy, powinieneś zrobić to sam, a dopiero później sprzedać firmę. Nikt nie wierzy sprzedawcy, że firma ma zamiar dokonać dużego skoku w zyskach. Dlaczego więc miałby chcieć sprzedawać właśnie w tym momencie?

Oblicz WYCENA FIRMY: wygaśnięcie


1) Czyszczenie dokumentów księgowych: roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3-5 lat są znormalizowane. Odlicza się wydatki i dochody nadzwyczajne, wydatki inne niż istotne, ukryte rezerwy i optymalizację podatkową. Zawiłości z życiem prywatnym właściciela zostają rozwiązane. W razie potrzeby wynagrodzenia są korygowane przez właściciela lub inne osoby powiązane, które nie są zgodne z rynkiem. Uzyskane w ten sposób dane finansowe powinny jak najdokładniej odzwierciedlać sytuację trwałych zysków firmy, co jest również realistyczne w przypadku nowego właściciela.

2) Tworzenie wielkości budżetowych na najbliższe 3-5 lat (najlepiej dla różnych scenariuszy).

3) Ocena za pomocą różnych popularnych metod wyceny, z uwzględnieniem poprzednich punktów.

4) Mieszanka poszczególnych metod tworzenia wartości średnich i przedziałów, uwzględniająca również różne scenariusze i założenia.

Oblicz praktyczną zasadę wartości firmy


Formuła wyceny firmy dla pierwszego wskazania

Chcesz po prostu wskazać wartość firmy małej lub średniej wielkości na podstawie przybliżonej formuły wyceny firmy?

 • Obliczanie wartości przedsiębiorstwa Praktyczna zasada 1: oblicz średni EBIT (zysk przed odliczeniem odsetek i podatków) z ostatnich trzech lat. Pomnóż to przez współczynnik 4 (niska wartość) do 6 (wysoka wartość). Odejmij zadłużenie firmy od wyników. Otrzymasz przedział, w którym z grubsza będzie się mieścić wartość Twojej firmy.
 • Obliczanie wartości przedsiębiorstwa Praktyczna zasada nr 2: zastanów się, jaki zysk kupujący może osiągnąć z firmy w ciągu najbliższych kilku lat. Ustaw cenę tak, aby mogła zamortyzować cenę zakupu w ciągu 4 do 7 lat.

Oblicz wartość firmy z usługami online


Wycena firmy online może stanowić dobrą pierwszą wskazówkę co do możliwej ceny sprzedaży. Jednak w celu ostatecznego ustalenia ceny należy zawsze skonsultować się z ekspertem technicznym.

Cechy dobrej wyceny firmy w Internecie

 • Systematyczne wskazówki za pomocą strukturyzowanego kwestionariusza
 • Zrozumiałe dla laików
 • Dane finansowe można wyczyścić
 • Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa na podstawie aktualnych danych rynkowych
 • Uwzględnia różne branże
 • Bierze pod uwagę różne rozmiary firmy (firma zatrudniająca 5 pracowników jest wyceniana inaczej niż firma zatrudniająca 50 pracowników)

Recenzje firm w Internecie NIE są odpowiednie…

 • … do oceny startupów
 • … obliczyć wartość firmy, która bardzo szybko się rozwija
 • … obliczyć wartość firmy, jeśli przynosi stratę lub bardzo mały zysk

Uwaga na sztuczki marketingowe!

Wiele kalkulatorów online ma tylko jeden cel: generowanie leadów do sprzedaży firmy. Sugerują, że po wypełnieniu ankiety otrzymasz automatyczną ocenę. Na koniec niespodzianka: trzeba podać swoje dane kontaktowe, a „ekspert techniczny” (sprzedawca) odpowie telefonicznie.

Zmaksymalizuj wartość firmy w krótkim okresie („uczyń pannę młodą piękną”)


Istnieje wiele rzeczy, które można zrobić przed sprzedażą, aby zmniejszyć niepewność i podkreślić mocne strony firmy. To maksymalizuje cenę sprzedaży.

Dystrybucja wiedzy, dokumentowanie procesów, definiowanie substytutów

Minimalizuje to ewentualne szkody w przypadku nieobecności lub odejścia ważnego pracownika z firmy. To łagodzi poważne obawy potencjalnego nabywcy.

Zapewnij relacje z klientami i dostawcami

Kupujący będzie się martwił utratą ważnych relacji z klientami lub dostawcami po odejściu właściciela.

 • Przekaż ważne relacje pracownikom, którzy prawdopodobnie pozostaną w firmie.
 • Jeśli to możliwe, zabezpiecz relacje z klientami poprzez umowy o poziomie usług i programy lojalnościowe.
 • Identyfikacja alternatyw dla kluczowych dostawców w celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności i wzrostu cen.

Optymalizacja zarządzania należnościami

Zmniejsz kapitał uwiązany w aktywach obrotowych. To bezpośrednio podnosi wartość firmy. Należy sprawdzić krótsze terminy płatności dla klientów i spójny proces monitowania.

Przygotuj roczne sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 5 lat muszą być przejrzyste i łatwe do zrozumienia. Wahania obrotów, spadki zysków, zauważalne skoki kosztów itp. muszą być ostatecznie wyjaśnione na żądanie. To buduje zaufanie i zwiększa bezpieczeństwo planowania.

Udokumentuj dobrze znane referencje

Zdobądź referencje od znanych i zadowolonych klientów i umieść je w dokumentach sprzedaży.

Przekonujące sformułowanie przewag rynkowych

Co sprawia, że produkty lub usługi są wyjątkowe na rynku? Co jest trudne do skopiowania przez konkurencję? Skoncentruj się na tym, co ważne i przejdź do rzeczy. Formułowane świadczenia dołącz do dokumentów sprzedaży.

Stwórz wiarygodny plan rozwoju

Zidentyfikuj realistyczny i konkretny potencjał dalszego wzrostu i zwiększonej wydajności oraz pokaż szczegółowo, jak można to zrealizować. Przygotuj się też na pytanie, dlaczego sam jeszcze tego nie wdrożyłeś.

Przewiduj i przygotuj się na dalsze potrzeby informacyjne kupującego

Im większa niepewność i wątpliwości kupującego, tym niższa cena zakupu. Buduj zaufanie dzięki dobrze udokumentowanym, jasnym i pełnym odpowiedziom na przewidywane pytania.

Wyjaśnij nieuregulowane roszczenia pracownicze

Wyjaśnij i udokumentuj wszystkie roszczenia dotyczące premii, urlopów, obiecanych podwyżek płac itp. Należy unikać negatywnych niespodzianek, które mogą wystąpić dla sprzedawcy.

Bezpieczna siedziba firmy

Zwiększ bezpieczeństwo planowania, zapewniając długoterminowy najem lokalu, w razie potrzeby z renegocjacjami z właścicielem.

Rozwiązywać wewnętrzne konflikty

Kłótnie należy wyjaśnić i poprawić zły nastrój w zespole. Proces sprzedaży i faza przejściowa są wymagające, a właściciel jest zależny od wsparcia pracowników.

Przygotowanie lokalu

Oko również dokonuje oceny:

 • Sprzątanie lokalu
 • Wykonanie wymaganych remontów
 • Zapewnij zgodność z wymogami prawnymi
 • Sprzedaż lub pozbycie się zbędnych maszyn i zapasów
 • Sprzątanie magazynu

Zaktualizuj firmową stronę internetową

Unikaj przestarzałej lub nieprofesjonalnej strony internetowej.

Oceń startupy


Ocena startupów jest jeszcze bardziej subiektywna niż ocena firm o ugruntowanej pozycji. Oceniana jest tylko obietnica na przyszłość.

Kluczowe warunki: rating „post-money” a ocena po pieniądzach

Kiedy startup zamyka rundę finansowania, pieniądze wpływają na konto bankowe startupu. Wartość firmy wzrasta więc o tę kwotę. Dlatego ważne jest, aby podczas oceny było jasne, czy mówimy o ocenie „przed pieniędzmi” (wartość przed rundą finansowania), czy o ocenie „post-money” (wartość po przeprowadzeniu rundy finansowania).

Oczekiwane zwroty od inwestorów dla startupów

Startupy to ryzykowne inwestycje. Dlatego inwestorzy oczekują wysokiego zwrotu. Im wcześniejsza faza finansowania, tym większe ryzyko, a tym samym oczekiwany zwrot. Oczekiwana stopa zwrotu jest potrzebna dla metod DCF i VC.

Faza finansowaniaOczekiwana stopa zwrotu / stopa dyskontowaOczekiwany zwrot po 5 latach
1 faza zalążkowa (podkład)70-90%20x
2 Faza rozruchu (przed wprowadzeniem na rynek)50-70%10x
3 Pierwszy etap (udane wejście na rynek)40-60%8x
4 Drugi etap (rozszerzenie)35-50%6x
5 Następny etap (dodatnie przepływy pieniężne)30-40%5x

Źródło: wycena przedsięwzięcia, Wykład_IF-Company-Assessment_2012.pdf, Slajd 29

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla startupów (DCF)

Opisaną powyżej metodę DCF można zastosować do biznesplanów startupów. Stosowana stopa dyskontowa wynika z oczekiwanej stopy zwrotu inwestorów (patrz tabela powyżej).

Metoda venture capital (metoda VC, kapitał wysokiego ryzyka)

Ta metoda jest prostsza niż metoda DCF. Używasz prostej metody mnożenia. W rzeczywistości jest to odpowiednie tylko dla uznanych, rentownych firm. Jeśli firma nie przynosi jeszcze zysków, nie ma co mnożyć. Dlatego na początek wyobrażasz sobie, że wszystko idzie dokładnie tak, jak w biznesplanie. Metoda mnożnikowa jest następnie stosowana do prognozowanych liczb, na przykład za 5 lat. Daje to oczekiwaną wartość za 5 lat. Oczywiście jest bardzo niepewne, czy ten scenariusz rzeczywiście się spełni. Przyszła wartość jest zatem obliczana wstecz do teraźniejszości przy użyciu oczekiwań inwestorów dotyczących zwrotu (patrz tabela powyżej).

Przykład: startup (pierwszy etap) oczekuje wyjścia za 5 lat. Oczekiwany zysk za 5 lat to 1 milion.Według metody mnożnikowej firma byłaby wtedy warta 6 mln. Inwestorzy oczekują rocznej stopy zwrotu na poziomie 40%. Wartość firmy musi zatem wzrastać o 40% każdego roku. Należy go obliczyć z powrotem za pomocą następującego obliczenia: 6,0 mln / (1 + 40%) ^ 5 = 1,1 mln. W ten sposób firma otrzymuje zatem wycenę po cenie „post-money” na poziomie 1,1 mln.

Glosariusz: ważne terminy w wycenie przedsiębiorstw


DCF

Oznacza „zdyskontowany przepływ gotówki”. Metoda DCF jest często stosowaną metodą wyceny.

Pochodna wartość firmy

Pochodna wartość przedsiębiorstwa to różnica między rzeczywistą ceną zakupu firmy a rzeczywistą wartością majątku. Wartość znajduje odzwierciedlenie w rachunkowości firmy, która kupiła inną firmę. Z księgowego punktu widzenia odpowiada to „Dobra wola” i „Wartość firmy”. Jeżeli wartość nie wynika z ceny zakupu, ale jest szacowana, mówi się o „Pierwotnej wartości firmy”.

Wartość przedsiębiorstwa

Ogólna wartość firmy z perspektywy inwestorów kapitałowych i dłużnych. W przeciwieństwie do wartości kapitału własnego, kapitał pożyczony nie jest odliczany. Wartość pozwala na porównanie spółek o różnych strukturach kapitałowych.

Wartość kapitału własnego

Wartość z punktu widzenia dostawców kapitału. Wartość kapitałowa równa się wartości przedsiębiorstwa pomniejszonej o zadłużenie plus rezerwy gotówkowe.

Wartość przedsiębiorstwa

W praktyce wartość ta jest często utożsamiana z ogólną wartością przedsiębiorstwa. Z księgowego punktu widzenia „Wartość firmy” odnosi się tylko do tej części, która wykracza poza wartość aktywów netto (patrz „Wartość majątku”) w przypadku sprzedaży. Równoważne ” goodwill” i ” pochodnej wartości przedsiębiorstwa”.

Dobra wola

Patrz „Pochodna wartość firmy”.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne to aktywa, które pojawiają się w bilansie firmy, ale nie są fizycznie namacalne. Obejmuje to na przykład patenty, znaki towarowe i licencje. Suma ta stanowi niematerialną wartość firmy.

Wartość materialna

Aktywa materialne, takie jak maszyny i zapasy.

Oryginalna wartość przedsiębiorstwa

Oryginalna wartość przedsiębiorstwa to różnica między oszacowaną przez siebie całkowitą wartością przedsiębiorstwa a wartością majątku. Nie da się tego odzwierciedlić w księgowości. W przeciwieństwie do pochodnej wartości przedsiębiorstwa wartość przedsiębiorstwa nie jest ustalana na podstawie rzeczywistej ceny sprzedaży, lecz jest szacunkowa. Dlatego nie można tego rozliczyć.

Wycena wstępna

Odnosi się do wartości start-upu przed pozyskaniem dodatkowej rundy finansowania.

Wycena pieniądza pocztowego

Odnosi się do wartości start-upu po tym, jak do firmy wpłynęły nowe pieniądze.

Wartość majątku

Patrz metoda wartości aktywów netto.

Często zadawane pytania


Co sprawia, że dobre narzędzie ewaluacyjne do ewaluacji firmy?

Powinna być dobrze skonstruowana, łatwa do zrozumienia i zrozumiała, uwzględniać różne sektory i rozmiary przedsiębiorstw oraz opierać się na aktualnych danych rynkowych.

Czy recenzje firm online są odpowiednie dla każdego?

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, NIE nadają się do wstępnego wskazania startupów, firm szybko rozwijających się oraz firm, które przynoszą straty lub są tylko marginalnie rentowne.

Kalkulacja wartości firmy: która metoda jest najlepsza?

Każda metoda ma mocne i słabe strony. Nie polegaj tylko na jednej metodzie. Mieszanka różnych metod, przeprowadzona kilka razy z różnymi scenariuszami, daje poczucie możliwego zakresu wartości firmy. 

Czy mogę obliczyć wartość przedsiębiorstwa na podstawie praktycznej reguły?

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa Praktyczna zasada 1. Pomnóż średni EBIT z ostatnich trzech lat przez cztery, a następnie przez sześć. Odejmij zadłużenie firmy od wyników. Otrzymasz przedział, w którym z grubsza będzie się mieścić wartość Twojej firmy.

Obliczanie wartości przedsiębiorstwa Praktyczna zasada nr 2: zastanów się, jaki zysk kupujący może osiągnąć z firmy w ciągu najbliższych kilku lat. Ustaw cenę tak, aby mogła zamortyzować cenę zakupu w ciągu 4 do 7 lat.

Jak postępować z nieruchomościami przy ustalaniu wartości firmy?

Jeśli chcesz obliczyć wartość firmy będącej właścicielem nieruchomości, są one zwykle wyceniane osobno, a następnie sumowane. Kiedy nieruchomość jest sprzedawana, często zdarza się, że nieruchomości są najpierw wydzielane, a następnie wynajmowane kupującemu. W takim przypadku historyczne dane finansowe firmy są korygowane poprzez odjęcie hipotetycznej rynkowej renty. Z drugiej strony do zysku można doliczyć wydatki na utrzymanie nieruchomości.