filozofia

Podejście dochodowe opiera się na filozofii, że o wartości przedsiębiorstwa decydują jego przyszłe zyski. Odzwierciedla przyszłościowe spojrzenie inwestorów i wycenia spółkę na podstawie bieżącej wartości jej oczekiwanych przepływów pieniężnych.

Rabaty

Zwroty są dyskontowane. Stopa dyskontowa odzwierciedla nie tylko preferencję czasową pieniądza, ale także specyficzne ryzyko inwestycji. Reprezentuje oczekiwany zwrot, jakiego oczekują inwestorzy, aby zrekompensować ryzyko przyszłych przepływów pieniężnych i określić wartość bieżącą.

Różne podejścia

Istnieją różne modele metody wartości dochodu. Modele te różnią się pod względem dyskontowanych przepływów pieniężnych. Różnią się one także pod względem stosowanej stopy dyskontowej.

Uproszczona metoda dochodowa

Podejście : Metoda ta zakłada stałe, stałe przepływy pieniężne i jest idealna dla firm o stabilnej sytuacji dochodowej.

Co podlega dyskontowaniu : Reprezentatywny, znormalizowany roczny dochód netto.

Jak dyskontować : Przy stopie kapitalizacji odzwierciedlającej ryzyko spółki i oczekiwania rynku dotyczące zwrotu.

Przykład : Roczna nadwyżka w wysokości 120 000 zdyskontowana stopą kapitalizacji wynoszącą 10% daje dochód o wartości 1 200 000.

Zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF)

Podejście : Metoda DCF przewiduje przyszłe przepływy pieniężne, które mogą się zmieniać, dzięki czemu jest odpowiednia dla firm, których zyski zmieniają się w czasie.

Co jest dyskontowane : szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne w określonym okresie prognozy.

Jak dyskontować przy użyciu średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), który odzwierciedla średni koszt zaangażowanego kapitału.

Przykład : Przepływy pieniężne w wysokości 50 000, 70 000, 90 000 i 110 000 w ciągu czterech lat przy WACC wynoszącym 8% dają wartość bieżącą około 269 000.

Metoda wartości rezydualnej

Podejście : Model ten stosuje się przy prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych do pewnego momentu, a następnie przy założeniu stałej wartości.

Co jest dyskontowane : Przepływy pieniężne za wyraźnie określony okres prognozy powiększone o wartość rezydualną zastosowaną po tym okresie.

Jak dyskontować : Również w tym przypadku WACC jest często używany do dyskontowania zarówno przepływów pieniężnych, jak i wartości rezydualnej do wartości dzisiejszej.

Przykład : Przepływy pieniężne w wysokości 100 000 rocznie przez 5 lat i wartość rezydualna w wysokości 500 000 zdyskontowana przy WACC wynoszącym 8% dają łączną wartość około 700 000.

Wielookresowe dyskonto dywidendy

Podejście : to podejście jest odpowiednie w przypadku spółek, których dywidendy zmieniają się w czasie, szczególnie w przypadku spółek notowanych na giełdzie.

Co jest dyskontowane : Prognozowane wypłaty dywidendy, które mogą zmieniać się w różnych okresach.

Jak dyskontować : Stosując koszt kapitału własnego, zwykle obliczany przy użyciu modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), aby odzwierciedlić ryzyko akcji.

Przykład : Dywidenda w wysokości 1,00, 1,20, 1,40 przez trzy lata i oczekiwana stała dywidenda w wysokości 1,50 w kolejnych latach, przy koszcie kapitału własnego wynoszącym 5%, dają wartość na akcję około 27,00.

Metody wartości wypracowanej w porównaniu z innymi metodami

Metoda dochodowa koncentruje się na przyszłych przepływach pieniężnych i dlatego jest zorientowana na przyszłość. Jest to szczególnie cenne, jeśli chodzi o ocenę potencjału wzrostu i trwałej rentowności przedsiębiorstwa.

W przeciwieństwie do tego istnieje metoda wartości wewnętrznej , która mierzy wartość firmy na podstawie jej aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania. Metoda ta jest często istotna przy wycenie spółek intensywnie korzystających z aktywów lub w scenariuszach likwidacji.

Z drugiej strony metoda wartości porównawczej wykorzystuje dane rynkowe w celu określenia wartości firmy i dokonuje porównań z podobnymi firmami, które niedawno zostały sprzedane. Metoda ta w dużym stopniu zależy od dostępności i porównywalności danych rynkowych. (Tutaj NIMBO oferuje kalkulator wyceny spółek , który opiera się na aktualnych danych rynkowych dla poszczególnych krajów).

Metoda opcji realnych patrzy na spółkę z perspektywy przyszłych opcji strategicznych i ma szczególne zastosowanie w branżach o dużej niepewności i szybkich zmianach.

Wreszcie, metoda wartości likwidacyjnej szacuje kwotę, jaką właściciele otrzymaliby w przypadku rozwiązania przedsiębiorstwa. Podejście to jest często stosowane, gdy firmom grozi zamknięcie i kładzie duży nacisk na teraźniejszość.

Każda z tych metod oferuje inne spojrzenie na wartość przedsiębiorstwa i może być wybrana w zależności od konkretnego kontekstu i celu wyceny.

Metoda wartości dochodu w kontekście międzynarodowym

Na zastosowanie podejścia dochodowego i jego modeli mają wpływ lokalne praktyki wyceny i ramy regulacyjne. Spojrzenie na praktyki stosowane w różnych krajach pokazuje, jak różnorodne mogą być te podejścia:

Europa

W Niemczech uproszczoną metodą dochodową jest preferowana metoda, stosowana szczególnie przy wycenie średnich spółek. Podejście to wspierają standardy Instytutu Księgowych. Podobne metodologie wyceny stosowane są we Włoszech , Hiszpanii i Polsce , przy czym lokalne GAAP i wytyczne Unii Europejskiej mają wpływ na konkretne praktyki wyceny. Metoda DCF jest również szeroko rozpowszechniona w tych krajach, zwłaszcza wśród większych firm działających na arenie międzynarodowej.

W Szwajcarii i Holandii , których gospodarki są w dużym stopniu zorientowane na arenę międzynarodową, często dominuje podejście DCF, znane międzynarodowym inwestorom i zgodne z MSSF. W Szwecji i Norwegii również istnieje silna preferencja dla DCF ze względu na przejrzystość rynków nordyckich i dominację MSSF.

Wielka Brytania stosuje podobne standardy wyceny co Stany Zjednoczone, z silnym nastawieniem na podejście DCF. Ułatwia to perspektywa zorientowana na rynek i dostępność szczegółowych informacji finansowych.

Ameryka północna

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dominującą metodą jest metoda DCF, wspierana przez preferencję wartości dla akcjonariuszy i dojrzałych rynków kapitałowych. US GAAP i kanadyjskie GAAP zapewniają solidne ramy dla prognozowania i wyceny przepływów pieniężnych.

Afryka i Bliski Wschód

W Republice Południowej Afryki również stosuje się podejście dochodowe, chociaż konkretny wybór modelu zależy od wielkości i branży firmy. Ze względu na dynamikę gospodarczą i zmienność na niektórych rynkach afrykańskich, uproszczone podejście dochodowe może być w tym przypadku właściwe, aby złagodzić ryzyko wyceny.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich , gdzie rynek nieruchomości odgrywa główną rolę, uproszczona metoda dochodowa jest szczególnie powszechna w wycenie nieruchomości, podczas gdy w sektorze przedsiębiorstw preferowana jest metoda DCF, która przemawia do międzynarodowych inwestorów.

Oceania

W Australii , gdzie istnieje rozwinięty rynek kapitałowy i silna orientacja na inwestorów międzynarodowych, dominującą metodą jest DCF, wspierana przez zastosowanie MSSF.

Podsumowując, na rynkach rozwiniętych o silnej ekspozycji międzynarodowej i łatwo dostępnych informacjach finansowych dominującą metodą jest DCF. Na rynkach, które charakteryzują się większą koncentracją na średnich przedsiębiorstwach i inwestycjach lokalnych, częściej stosowana jest uproszczona metoda dochodowa. Konkretne modele stosowane w każdym kraju odzwierciedlają potrzeby inwestorów lokalnych i międzynarodowych i zależą od odpowiednich warunków regulacyjnych i rynkowych.

Podobne wpisy