Wycena spółki 3x zysk jest bardzo uproszczoną formą wyceny spółki i oznacza: zysk pomnożony przez 3 = wartość firmy.

Zasadniczo ten rodzaj oceny opiera się na dwóch głównych elementach:

 • Wybór miernika zysku
 • Wybór mnożnika

Wybierz metrykę zysku

Wybór odpowiedniego miernika zysku (np. zysku netto, EBITDA lub zysku operacyjnego) jest czynnikiem kluczowym. Każdy z tych mierników ma swoje zalety i wady. Branża, model biznesowy i struktura finansowa to czynniki, które mogą mieć wpływ na wybór miernika zysku.

Wskaźnik zysku zależy od branży

 • Zysk netto jest powszechnym miernikiem zysku w wielu branżach, zwłaszcza w firmach tradycyjnych i o ugruntowanej pozycji. Dotyczy to branż takich jak handel detaliczny, towary konsumpcyjne, produkcja i opieka zdrowotna. Zysk netto uwzględnia wszystkie koszty, w tym odsetki, podatki, amortyzację i zapewnia kompleksowy wgląd w rentowność firmy.
 • Wskaźnik EBITDA (EBITDA: zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją) jest często stosowany w branżach, w których powszechne są wysokie koszty amortyzacji i wysokich inwestycji kapitałowych. Dotyczy to takich branż jak technologia, telekomunikacja, private equity i działalność deweloperska. Często preferowana jest EBITDA, ponieważ zapewnia lepszy wgląd w rentowność operacyjną firmy, niezależną od kosztów finansowania i amortyzacji.
 • Zysk operacyjny , znany również jako zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT), jest powszechnie stosowany w wielu branżach. Zapewnia przejrzystą prezentację zysków przed uwzględnieniem kosztów finansowania (odsetki). Zysk operacyjny szacowany jest w branżach takich jak produkcja samochodów, lotnictwo i hotelarstwo.

Wskaźnik zysku zależy od modelu biznesowego

 • Struktura kosztów: Model biznesowy określa, w jaki sposób koszty są ponoszone w firmie. Firma o wysokim udziale kosztów operacyjnych w porównaniu z kosztami finansowania może wybrać zysk operacyjny (EBIT) jako miernik zysku do oceny czystej rentowności operacyjnej.
 • Intensywność kapitału: Firmy, które w dużym stopniu opierają się na inwestycjach kapitałowych, np. producenci, wybierają EBITDA, ponieważ wykazuje ona rentowność przed amortyzacją, co pozwala lepiej uwzględnić wpływ inwestycji.
 • Start-upy i firmy nastawione na rozwój: Start-upy i firmy w fazie wzrostu preferują EBITDA, ponieważ często dokonują dużych inwestycji, a zysk netto może zostać zniekształcony przez wysoką amortyzację. EBITDA zapewnia lepszy wgląd w rentowność operacyjną i potencjał wzrostu.
 • Podatki i aspekty prawne: Na wybór wskaźnika zysku mogą mieć wpływ także względy podatkowe i regulacje prawne. W niektórych krajach obowiązują szczególne przepisy podatkowe, które wpływają na wybór miernika zysku.
 • Preferencje inwestorów: Jeśli firma opiera się na inwestorach, wybór miernika zysku może zależeć od preferencji i oczekiwań potencjalnych inwestorów. Niektórzy inwestorzy mogą preferować zysk netto, podczas gdy inni mogą preferować EBITDA, aby lepiej zrozumieć wyniki finansowe.
 • Długoterminowe vs. Perspektywa krótkoterminowa: w zależności od tego, czy firma planuje długoterminowo, czy krótkoterminowo, wskaźnik zysku może się różnić. Inwestorzy długoterminowi mogą preferować zysk netto, natomiast inwestorzy krótkoterminowi mogą wykorzystywać EBITDA do krótkoterminowej oceny rentowności.

Wskaźnik zysku zależy od struktury finansowej przedsiębiorstwa

Struktura finansowa przedsiębiorstwa odnosi się do sposobu jego finansowania i struktury kapitałowej.

 • Wskaźnik dźwigni: Wskaźnik zadłużenia spółki, tj. stosunek zadłużenia do kapitału własnego, może mieć wpływ na wybór wskaźnika zysku. Spółki o wysokim poziomie zadłużenia, gdzie odsetki stanowią znaczną część kosztów, powinny preferować EBITDA, gdyż wyklucza ona odsetki i daje lepsze wyobrażenie o rentowności operacyjnej.
 • Amortyzacja: w przypadku spółek o znacznych kosztach amortyzacji ma to negatywny wpływ na zysk netto. W takich przypadkach EBITDA może być również wykorzystana do oceny rentowności po wyłączeniu tych kosztów.
 • Finansowanie kapitałowe: Spółki finansujące się głównie kapitałem własnym powinny preferować dochód netto, ponieważ nie są tak zależne od płatności odsetek i ulg podatkowych od zadłużenia.

Zrób porządki

Zysk należy skorygować o zdarzenia nadzwyczajne lub jednorazowe.

Wybór mnożnika

Mnożnik (zwykle „3”) jest stosowany do metryki zarobków w celu obliczenia wartości firmy. Następujące czynniki mogą powodować odchylenie w górę lub w dół.

Wpływ przemysłu

 • W zależności od branży obowiązują różne standardy oceny. Ważne jest, aby porównać mnożnik ze średnią branżową.

Oceń czynniki ryzyka

 • Ocena ryzyka: Zidentyfikuj konkretne ryzyko, na jakie narażona jest Twoja organizacja. Mogą to być ryzyka ekonomiczne, ryzyka konkurencyjne, ryzyka prawne lub ryzyka operacyjne.
 • Ustaw poziom ryzyka: oceń, jak wysokie jest ryzyko dla Twojej firmy w skali od niskiego do wysokiego. Może to być subiektywne, ale powinno opierać się na dokładnej analizie.
 • Korekta mnożnika: Im wyższe ryzyko, tym niższy powinien być mnożnik. Oznacza to, że przy wyższym ryzyku Twoja firma będzie miała niższą wartość przedsiębiorstwa.

Potencjał wzrostu

 • Prognoza wzrostu: oszacuj przyszły potencjał wzrostu swojej firmy. Można to oprzeć na historycznych stopach wzrostu, analizie rynku i planach strategicznych.
 • Perspektywa długoterminowa i krótkoterminowa: Weź pod uwagę zarówno długoterminowy, jak i krótkoterminowy potencjał wzrostu. Długoterminowy wzrost może znacznie zwiększyć wartość, natomiast krótkoterminowe prognozy mają znaczenie dla bieżących decyzji.
 • Korekta mnożnika: Im wyższy oczekiwany wzrost, tym wyższy może być mnożnik. Spółka o silnym potencjale wzrostu będzie miała wyższą wartość.
 • Przykład: Załóżmy, że masz firmę z zyskiem netto w wysokości 500 000 euro i mnożnikiem równym 3. Jeśli Twoja firma jest uważana za bardziej ryzykowną, możesz obniżyć mnożnik do 2,5. Daje to wartość firmy wynoszącą 1 250 000 euro. Jeśli jednak Twój biznes ma znaczny potencjał wzrostu i bierzesz to pod uwagę, możesz zwiększyć mnożnik do 3,5. Daje to wartość firmy wynoszącą 1 750 000 euro.

Podobne wpisy